Mẫu hộ chiếu

Thắng cảnh Việt không phải là Cơ quan được Ủy quyền của chính phủ hoặc Cơ quan đại diện của Đại sứ quán. Thắng cảnh Việt cung cấp dịch vụ tư vấn làm tăng tỷ lệ đạt Visa mong muốn và đại diện Quý khách hàng làm mọi thủ tục với Đại sứ quán. Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp hồ sơ Visa trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc thông qua Thắng cảnh Việt, chi phí nộp trực tiếp tại Đại sứ quán có thể thấp hơn so với chi phí tại Thắng cảnh Việt.

2

Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh nhân dân. Mẫu Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:

– Mẫu Hộ chiếu ngoại giao;
– Mẫu Hộ chiếu công vụ;
– Mẫu Hộ chiếu phổ thông.
– Mẫu Hộ chiếu thuyền viên

1. MẪU HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Hộ chiếu ngoại giao cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài, phù hợp với tính chất của chuyến đi:
– Thuộc Đảng cộng sản Việt Nam, thuộc quốc hội, thuộc văn phòng Chủ tịch nước, thuộc chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương, thuộc các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương và Vợ hoặc chồng của những người cùng đi theo hành trình công tác; vợ (hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của những người thuộc diện cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác;
– Những người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ các chức vụ từ Phó Tùy viên quốc phòng trở lên tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ và từ chức vụ Tùy viên lãnh sự trở lên tại cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
– Giao thông viên ngoại giao, giao thông viên lãnh sự.
Hộ chiếu ngoại giao có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm. Việc gia hạn phải thực hiện trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày;
Hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp đến khi trẻ em đó đủ 14 tuổi và không được gia hạn.
Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu quốc gia của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp cho đến khi trẻ em đó đủ 14 tuổi và không được gia hạn.

2. MẪU HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây, được cơ quan có thẩm quyền quy định khoản 1 trên cử ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đó:
– Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
– Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.
– Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của những người cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.
Hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu công vụ được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm. Việc gia hạn phải thực hiện trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày;

3. MẪU HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG:

Hộ chiếu phổ thông cấp cho mọi công dân Việt Nam.
Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn;

4. MẪU HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

Hộ chiếu thuyền viên cấp cho công dân Việt Nam là thuyền viên để xuất nhập cảnh theo tàu biển hoặc phương tiện thuỷ nội địa hoạt động tuyến quốc tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Trả lời